Home Login

คำถาม
ที่พบบ่อย
คำถาม นิสิตลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร
คำตอบ มีช่องทางดังนี้
1. Reset รหัสผ่านด้วยตนเองที่  http://smartbuu.buu.ac.th/code/index.php
Click Reset รหัสผ่าน กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) ยืนยันการ Reset รหัสผ่าน
ระบบการ Reset
รหัสผ่านจะอำนวยความสะดวกใหักับท่านในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านโดยระบบจะส่ง
รหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริการการศึกษา
2. เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองด้วยบัตรประชาชนแบบ Smart Cardที่เครื่องให้บริการเปลี่ยนรหัสผ่านตนเองที่จุดให้บริการทั้ง 3 จุดคือ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101 อาคาร KB ชั้น 1  และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2
3. ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์
อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101 อาคาร KB ชั้น 1  และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ คำแนะนำแก่นิสิต
4. ในกรณีไม่สะดวกติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 038-102769-71, 038-102549